ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2

Villaret de Dalt

Masia de planta quadrada coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, la qual es troba orientada a ponent. El portal és rectangular i descentrat del cos de ledificació. Les finestres tenen els ampits motllurats, i la part dre ...

Can Malgoig

Edifici civil. Masia de planta basilical de 8 x 16 m. consta de planta baixa, pis i golfes. La façana es troba orientada a migdia i presenta un portal rectangular amb llinda datada i dues finestres la planta, tres finestretes al primer pis amb la ...

Can Mon

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana, situada a migdia. La vessant esquerra és bastant més llarga que la dreta. Consta de planta baixa i pis. La façana presenta un portal rectan ...

Casadevall (Tavèrnoles)

Edifici civil. Masia amb un cos central de planta rectangular al qual shi feren annexiona laterals. La teulada, sobrealçada, és coberta i té el carener perpendicular la façana de ponent, la qual conserva una bonica finestra cegada. La façana actu ...

Coromines (Tavèrnoles)

Masia de planta quadrada coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, situada a migdia. En aquest indret shi adossen dos cossos de planta, coberta a dues vessants, coberts a dues vessants que junt amb un mur i un portal darc r ...

El Banús

Masia de planta rectangular, coberta a quatre vessants i amb una llanterna la part central de ledificació. La façana està situada a migdia mirant vers el serrat del Banús. Presenta un gran portal dovellat la planta, un de rectangular i diverses f ...

El Foquers

Edifici civil dutilització agrícola. Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants la part nord i amb el carener paral lel la façana, situada a llevant. la part sud es forma un altre cos, que ubica els porxos i és cobert a una sola vessant ...

El Raurell (Tavèrnoles)

Edifici civil. Masia formada per dos cossos rectangulars units perpendicularment, els quals són coberts de manera diversa, com es pot observar al plànol adjunt. El portal principal se situa en cos més avançat la part de migdia amb un portal recta ...

El Reguer (Tavèrnoles)

El Reguer és un mas situat al municipi de Tavèrnoles, la comarca catalana dOsona, concretament a 200 m del trencall de carretera de Roda de Ter, a frec del terme de Masies de Roda. La construcció actual és dels segles XVI - XX.

El Roquet

Masia que presenta tres cossos diferenciats. El de migdia és de planta rectangular cobert a una sola vessant, consta de planta baixa i dos pisos, la part esquerra és atalussada i presenta diverses finestres amb lampit motllurat i un porxo al sego ...

El Soler (Tavèrnoles)

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i en la qual sendevinen diverses etapes constructives. La façana actual es troba orientada a llevant i presenta un portal rectangular i dues finestres, a lextrem dret shi adossen uns porxos amb ...

El Xuclà

Edifici civil. Masia orientada vers migdia. El cos central de forma quadrada està cobert a dues vessants. Consta de planta baixa, primer pis i golfes. Al primer pis hi ha un petit balcó, lampit del qual està prolongat i aprofitant com a coberta d ...

LAguilar

Masia de grans dimensions que consta de diversos cossos. El més antic és una torre de planta quadrada 5 x 5 m i consta de planta baixa i dos pisos. Està coberta a quatre vessants i presenta poques obertures, una de les finestres té la llinda de f ...

La Casanova (Tavèrnoles)

Edifici civil. Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa, pis i golfes. La façana presenta un portal rectangular i dues finestres, una de les quals és ...

La Casanova del Raurell

Edifici civil. Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, la qual es troba orientada a migdia. Consta de planta baixa i primer pis. Presenta un portal rectangular la planta i diverses finestres, ...

La Garriga (Tavèrnoles)

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana, situada a migdia. Està assentada al desnivell del terreny. La vessant Nord és molt més llarga i el ràfec està a un metre del terra. Hi ha dos petits portals ...

Les Cametes

Masia de planta basilical. El carener és paral lel la façana, situada a migdia. Presenta un portal rectangular amb la llinda datada i una finestra protegida per un llangardaix. la planta baixa, la part esquerra, se li adossa una construcció de pl ...

Les Punxes (Tavèrnoles)

Edifici civil. Masia de planta basilical. El cos central consta de planta baixa, pis i golfes. La façana es troba orientada a migdia, presenta un portal rectangular amb una finestra a cada costat la planta baixa, tres finestres al primer pis i un ...

Les Roviretes

Edifici civil. Petita masia de planta rectangular 7 x 9 m, coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana, situada a ponent. Es troba assentada damunt un serradet de gresos i voltada de grans roures. La façana presenta un portal rec ...

Masgrau (Tavèrnoles)

Edifici civil. Masia de planta rectangular orientada a migdia amb la façana la part de laiguavés on hi ha un gros portal dovellat. la part esquerra de la mateixa hi ha un porxo. Al nivell del primer pis sobresurt un pati de parets de pedra, tant ...

Massans

Edifici civil. Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana, situada a migdia. Consta de planta baixa, pis i golfes. A migdia hi ha un cos adossat que forma una petita lliça tancada per un portal. A ...

Roc del Llum

Edifici civil. Masia de planta quadrada coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, la qual es troba orientada a migdia. Consta de planta aixa i un pis. A langle Sud-oest shi adossa un pou, el mur de llevant presenta dos port ...

Sabaters (Tavèrnoles)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener paral lel la façana, situada a Nord. Presenta un portal rectangular descentrat del cos i diverses finestres la planta baixa i al primer pis. A langle Nord-oest shi ...

Serrabou (Tavèrnoles)

Edifici civil. Masia de planta rectangular, coberta a dues aigües, amb el carener paral lel la façana actual, orientada vers migdia. En aquesta part sobserven dos habitatges, el de la dreta destinada al majordom i el de lesquerra als propietaris. ...

Torrents (Tavèrnoles)

Edifici civil. Masia en la qual es poden distingir tres cossos, corresponents a successives reformes. El cos principal antiga masia, és orientat a migdia i cobert a dues aigües, amb el carener perpendicular la façana. Consta de tres pisos i el su ...

Cal Gravat (Tona)

Llinda porta principal: JUAN PRAT 1677 amb un sol o una custòdia barroca amb el nom de Jesús al mig de la inscripció, gravat la pedra. Llinda de finestra: FA Y PRESTA. TOTS ANYS. LA UNIVER / SITAT DEL TERMA DE THONA. LO DIT MAS DE PADVA. 6. DINER ...

Cal Queu

Casa dun sol cos, de planta rectangular i coberta a dues vessants. Totes les obertures són de testera recta i emmarcades per carreus de pedra ben tallats. Conserva la seva estructura original malgrat que sembla que sofrí una ampliació important q ...

Can Cavaller (Tona)

Es tracta de la tipologia típica de la plana: masia de planta rectangular amb teulada a doble vessant amb el carener perpendicular la façana. Destaquen les finestres amb llinda i muntants de pedra. Precisament és la llinda del portal on trobem la ...

Can Cucut (Tona)

Edifici dun sol cos, amb un portal darc escarser, sobre el qual shi obre un balcó. A sota del teulat sobre una galeria amb dos badius de mig punt. Totes les obertures estan decorades la sobrellinda per unes sanefes en relleu. Sobre la llinda de l ...

Can Mas (Tona)

Edifici de planta baixa i dos pisos. la planta hi ha un portal que devia servir als carruatges, amb una llinda duna sola peça 1763 i carreus escairats als brancals. Al seu costat hi ha una porta més estreta, només amb carreus la part superior del ...

Can Postius (Tona)

Masia destructura clàssica, de planta rectangular, coberta a doble vessant. la façana encara sobserven els brancals i les impostes de la porta principal, que devia estar adovellada actualment resta restaurada amb maons i finestres amb carreus de ...

Can Santes

Edifici original dun sol cos, cobert a doble vessant amb algunes dependències adossades a banda i banda. Té una paret gairebé tota de tàpia, que correspondria la primitiva estructura, que més tard es modificaria, sobretot la façana, per donar-li ...

Can Xic de la Font

Masia que ocupa una superfície de 223.97 m2, situada la banda nord-oest de Tona. Laccés es realitza a través dun camí de terra que enllaça amb la carretera dentrada nord al municipi, en direcció oest. Limmoble, amb un volum annex, té una planta b ...

Casa al carrer Major, 12 (Tona)

Edifici de planta i dos pisos. la planta hi ha dues finestres, una delles de testera recta, amb una llinda duna sola peça 1682 i brancals també de pedra duna sola peça; laltra sha modificat recentment segle XX i és lentrada que dóna accés a "La C ...

Casa Nova del Vendrell

És un edifici de tres cossos, el central més alt, coberts a doble vessant el central i a una sola els laterals. La porta dentrada, malgrat les modificacions recents, conserva la llinda dun sol carreu de pedra i els carreus dels brancals. Les ober ...

Corominons de la Creu

Masia de planta basilical amb una portalada adovellada en la façana principal amb un escudet al damunt datat al 1556?. La seva estructura és molt harmònica amb coberta a dues vessants i amb una coberta basilical al mig de tres voltes. Hi ha també ...

El Barri (Tona)

El primitiu Barri era una masia amb la majoria dels murs de tàpia, i possiblement, el portal dentrada era dovellat. Daquesta només sen conserva una part al sector més baix de la casa. Després de la Guerra del Francès, i degut a un incendi 1809, e ...

El Garet

Edifici amb coberta a dues vessants i portal, la façana principal, adovellat amb un escudet datat de 1571. Totes les finestres i cantoneres estan treballades amb pedra. Al costat del portal i davant ledifici hi ha incorporat un cos. Davant daques ...

El Gelech

Masia de petites dimensions, amb teulada a dues vessants desiguals, que donen un aire dirregularitat la casa. La part més rica de laca rau en la façana principal, puix que en ella shi obre el portal adovellat amb un escudet, amb inscripcions gòti ...

El Pla (Tona)

Part duna dependència relacionada amb la masia, on es guardava la palla, els farratges o les eines. La construcció original devia tenir planta quadrada, coberta a doble vessant i un gran portal al centre de la façana. A linterior els diferents pi ...

El Planell (Tona)

Situat en un pla davant el Planell. És de secció circular revestit amb obra, cobert per una teulada de teula àrab duna sola vessant, amb una obertura, tancada per una porta de fusta que permet laccés la politja que sosté la galleda per agafar lai ...

El Planelló

La majoria de les masies tenien una cabanya on emmagatzemaven la palla, els farratges o les eines. És molt interessant la tècnica constructiva de laparell. A les filades més properes als fonaments, laparell és de grans carreus de pedra, que sasse ...

El Prat de la Barroca

Edifici de planta rectangular dun sol cos, cobert a doble vessant. El portal és adovellat. Al primer pis shi obren tres balcons i a sota teulada una galeria amb tres finestrals semicirculars amb una barana de ferro. A banda i banda de la galeria ...

El Surell

Masia que ocupa una superfície duns 237 m2, situada al sector sud de Tona. Shi accedeix per un camí veïnal parcialment pavimentat, una prolongació del carrer Major de Tona. Té planta baixa i pis, així com una coberta a dues aigües i carener perpe ...

El Vernet (Tona)

Edifici dun sol cos, cobert a doble vessant, amb portal dovellat. la dovella central hi ha gravat el nom de la casa i la data de construcció. Al primer pis hi ha tres finestres de llindes dun sol carreu, contrallinda amb ampitador motllurat i bra ...

Hostal den Vall

la part frontal de la casa, al costat de lentrada, hi ha una petita dependència de planta quadrada a lexterior, coberta amb teula àrab i a una sola vessant, amb una portella de fusta. Actualment encara està en funcionament i es relaciona amb la c ...

LAranyó (Tona)

Edifici destructura irregular i material pobre de tàpia i es troba cobert amb teulada a dues vessants. Al costat esquerre sobserva com la irregularitat fa que la façana no sigui recta, ans al contrari és lleugerament corbada. Aquesta forma corba ...

La Bestreta

la Bestreta és un mas reconvertit en hostal a poc més dun km a loest del nucli de Tona catalogat a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

La Canal (Tona)

Casal de planta quadrada amb teulada als quatre vents. Ledifici és de planta baixa i dos pisos la primera destinada a bestiar. La coberta està rematada per una torreta central. la façana principal hi ha un portal adovellat i un altre portal treba ...

La Coma (Tona)

Edifici dun sol cos, cobert a dues vessant. Aquestes donen a les façanes laterals. Segons la classificació de Danés i Torras es tracta duna masia clàssica grup II, tipus 2, molt comuna la comarca dOsona. Destaca la porta principal darc semicircul ...